Общи условия

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
Сайтът Tehnikata.com е онлайн платформа на Еднолично дружество с ограничена отговорност Кал Ел ЕООД, регистрирано като фирма по законите на Република България с ЕИК 203171923 и адрес на управление Бургас, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 37, наричано по-долу с името на сайта Tehnikata.com
Страни по настоящия договор са Кал Ел ЕООД от една страна и всеки един потребител, заредил интернет сайта Tehnikata.com
Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване и всяко активно действие от негова страна, включително кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта Tehnikata.com, както и запазване на пасивно поведение, след като сайтът Tehnikata.com е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.
Данни за връзка със Tehnikata.com:
Електронна поща за контакт: shop@tehnikata.com
Телефони за контакт: 0878 59 37 63
Общите условия на www.tehnikata.com са задължителни за всички потребители на САЙТА.
Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
Общите условия могат да бъдат променени едностранно от www.tehnikata.com по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
www.tehnikata.com има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.
Във всеки един случай на промяна на общите условия www.tehnikata.com ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.
Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.
www.tehnikata.com полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, www.tehnikata.com уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.
Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат променяни от www.tehnikata.com по всяко време и могат да съдържат грешки.
Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от www.tehnikata.com се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
Всички стоки, включително тези в промоция/отстъпка се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.
Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. www.tehnikata.com не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

2. ПОЯСНЕНИЯ НА ТЕРМИНОЛОГИЯТА:
Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:
Интернет сайт – съвкупност от интернет страници с обща заглавна интернет страница, зареждаща се във вашия браузър при изписване на електронния адрес www.tehnikata.com
Потребител на интернет страница – всяко лице(потенциален купувач или промотиращ търговец), въвело електронния адрес и достигнало до сайта www.tehnikata.com чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно да извършва покупко-продажби на стоки/услуги по електронен път.
Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, предоставяща достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството.
Браузър – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.
Електронна препратка – връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница.
IP адрес – уникален индификационен номер, асоциращ компютър, интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, които позволява локализирането му в глобалната интернет мрежа.
Парола – код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
Потребителско име – избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в сайта Tehnikata.com
Потребителски профил – обособена част от уебсайта www.tehnikata.com, собственост на Кал Ел ЕООД, съдържаща информация за потребителя, изисквана от detskiigrachki.com, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл.4 ал.1 т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и Кал Ел ЕООД
Случайно събитие – непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
Уебсайт/сайт (website) – обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя инифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
Продажна цена – обявената до всеки артикул цена на стока или услуга в български лева, включваща данък добавена стойност.
Сделка – публикувана в сайта оферта на Търговец/Доставчик/ за закупуване от страна на потребителите на дадена стока/услуга при специална ценова отстъпка.

3. ПРЕДМЕТ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР:
Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът заявява желанието си да получи съответната Стока от Продавача срещу заплащане.
Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за нейното изпълнение. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката.
Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефна му на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.
Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта.
Достъпът до сайта www.tehnikata.com с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
www.tehnikata.com си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на www.tehnikata.com по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към www.tehnikata.com, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. www.tehnikata.com не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с www.tehnikata.com на посочените адреси в раздел за контакти на сайта. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.
Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакт”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.
В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, www.tehnikata.com си запазва правото временно да ограничи достъпа до сайта.
www.tehnikata.com може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.
Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
В предвидените от закона случаи, цената на Стоките, вид електроника, обявени на Сайта включват зелена такса. В случай, че Клиентът/Купувачът поиска детайли относно точната стойност на добавената сума към цената на Стоката, той трябва да се свърже с www.tehnikata.com.
В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.
Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъответствия.
Продавачът НЕ носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.
Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.

4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ:
Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта и за изпращане на поръчаните продукти, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това.

5. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ:
Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на www.tehnikata.com
www.tehnikata.com има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
Нищо в сключения между www.tehnikata.com и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на www.tehnikata.com последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Стоките или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на www.tehnikata.com върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на www.tehnikata.com.
Всякакво Съдържание до което Клиента има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.
Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на www.tehnikata.com за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между www.tehnikata.com и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на www.tehnikata.com, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на www.tehnikata.com няма да се счита за съгласие от страна на www.tehnikata.com да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от www.tehnikata.com
Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от www.tehnikata.com.

6. ПОРЪЧКА НА ПРОДУКТ/ПРОДУКТИ:
Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
Всяка добавена в количката за покупки, една Стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.
Продавачът поема отговорност за доставка само на един брой продукт в регистрирана поръчка. Останалия брой продукти от един и същи модел ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост на наличните количества.
Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
-неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
-осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания
-предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.
В случай, че Клиентът поиска да се откаже от Договора в срока за отказ, предоставен му за това от Продавача, Последният се задължава да върне платената предварително поръчка в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:
-плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането
-плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента
Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.
Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от www.tehnikata.com, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани.
В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 30 (тридесет) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора. Връщането на суми по върнати, дефектни или липсващи артикули – също се осъществява в рамките на до 30 (тридесет) дни, както е предвидено в закона.
Връщането на парични средства към клиент – се осъщесвява ПО БАНКОВ път, по предварително посочена от него банкова сметка на мейл shop(at)tehnikata.com или чрез писмено съобщение на телефон 0878 59 37 63.
Условията и процедурата по връщане или замяна е публикувана в сайта.

7. СТОКИ И УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ:
Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
-при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
-при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
-при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
-при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

8. ПОВЕРИТЕЛНОСТ:
Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Продавача, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последният за всякакви законосъобразни цели, независимо дали са свързани с без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на Клиента за обработването им във всеки отделен случай.
Клиентът няма право да прави публични декларации, изявления или друг вид публични разкрития относно Поръчката или Договора без предварителното писмено съгласие на Продавача.
Клиентът се съгласява да предостави на www.tehnikata.com неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Сайта, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Сайта. Продавачът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, Продавачът да може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или знанията, които Клиентът му предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Сайта или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Сайта. www.tehnikata.com няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.
С предоставянето на свои данни на Продавача (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват www.tehnikata.com или трети лица, които са партньори на www.tehnikata.com и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които www.tehnikata.com може да разработи общи програми за офериране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.
Клиентите носят отговорност за опазването на поверителността на тяхната парола и акаунт и са изцяло отговорни за всички действия, извършвани чрез техния акаунт или парола. www.tehnikata.com им препоръчва да се отписват от акаунта си в края на всяка сесия, натискайки бутона “Изход”.

9. РЕКЛАМА:
Бюлетините на www.tehnikata.com, съдържащи информация за търговски отстъпки и други промоции на www.tehnikata.com.
В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Сайта, той автоматично заявява съгласието си за получаване на рекламни материали. Опцията по отношение на съгласието за получаване на Бюлетин може да бъде променена по всяко време, като за това трябва се свържете с www.tehnikata.com.
Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин или по телефона, публикуван в сайта.
Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

10. ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ:
Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта www.tehnikata.com са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.
Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.
Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.
Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и достaвени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфоrмацията, предоставена от Клиента.
www.tehnikata.com издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и за която клиентът изрично е пожелал издаване на фактура. Клиентът е съгласен да получава фактурата физически заедно със Стоката или пък по електронен път на и-мейла, посочен от Клиента в Акаунта му.
С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.
С цел правилно фактуриране и предвид сключения Договор за Банково Изплащане на Парични Преводи между tehnikata.com и Лицензирана Куриерска Фирма Еконт – Касов Бон НЕ се издава. За направеното от клиента плащане Еконт издава разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж. Тази разписка е законово признат документ, освобождаващ търговеца от задължението да издава касова бележка. Законово основание за услугата е Наредба № Н – 18 от 2006 г., чл.3 за „Регистриране и отчитане на направените продажби“. Съгласно текста в наредбата един от вариантите, който освобождава www.tehnikata.com от задължението да издава Фискална касова бележка, е плащането към търговеца да се извършва чрез Пощенски паричен превод. Тази услуга трябва да бъде извършена от лицензиран пощенски оператор, какъвто е Еконт.
Самата услуга Наложен платеж чрез Пощенски паричен превод не налага допълнителни усилия от страна на търговеца или неговия клиент.
Фактури се издават с метод на плащане “По Банков Път”, предвид това, че Фирмата-Доставчик получава своите парични преводи по банков път.

11. ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ:
Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.
Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.
Всеки потребител, направил поръчка през сайта Tehnikata.com или по телефон или e-mail, посочен на сайта Tehnikata.com e длъжен да освободи пратката си от куриерската фирма с изключение на случаите когато има несъответствие с артикула или е нарушена негова цялост. Продуктите се изпращат в ненарушен търговски вид и съдържание, напълно годни за употреба! Ако потребител се съмнява в това при приемането на продуктите, то той трябва да се свърже с нас незабавно на телефон 0878 59 37 63 и да направи рекламация пред куриера, който доставя поръчката му.
Всеки клиент има право да откаже поръчката си, дори след като тя вече е изпратена, но задължително трябва да заплати куриерските разходи в двете посоки, за да се върне стоката обратно към изпращача – Кал Ел ЕООД.
След направена поръчка от потребител, тя автоматично се обработва и предава за опаковане, без допълнително потвърждение по телефон. При необходимост от уточняване на детайли, молим всеки клиент да се свърже предварително с нас на телефон 0878 59 37 63.
Срок за изпълнение на поръчката – от 1 до 10 работни дни, ако артикулът е наличен на склад и в рамките на до 45 дни от направата на поръчката – ако артикулът е изчерпан и се очаква зареждане. В случай, че не може да изпълни поръчката, тъй като продуктът не е в наличност или не може да бъде зареден отново на този етап, Продавачът ще информира Клиента за тази ситуация. Използваме услугите на куриерска фирма Еконт.
Плащането се извършва с НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ, тоест потребителя заплаща поръчката при получаването и. Доставката е за сметка на клиента и се таксува според стандартните тарифи на куриерска фирма Еконт
При заплащане в брой при доставка се използва Пощенски паричен превод (ППП). Вие ще получите фискален документ от Еконт като лицензиран пощенски оператор за извършване на Пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Запазете фискалният документ, който замества касова бележка в доказателство за извършеното плащане!
Приоритетен час на доставка се заплаща допълнително – според тарифата на куриерската фирма.
Ако желаете да получите няколко продукта с една обща доставка, моля добавете всеки от тях в една обща кошница.
Всяка наша пратка пътува към Вас с опция ПРЕГЛЕД, молим задължително възползвайте се от нея и преглеждайте пратките си пред КУРИЕРА ИЛИ В ОФИСА НА ЕКОНТ. Липси или несъответствия по поръчката Ви, които не са регистрирани пред Куриер или в офис на еконт, няма да бъдат уважавани!
Ние изпращаме Вашите продукти в ненарушен търговски вид и съдържание, напълно годни за употреба! Ако се съмнявате в това при приемането на продуктите, моля, свържете се с нас незабавно и направете рекламация пред куриера, който доставя Вашата поръчка. При желание за връщане на продукт, същият трябва да бъде върнат в търговски вид. Под търговски вид се разбира продуктът да е с НЕНАРУШЕНА опаковка и да НЕ Е ИЗПОЛЗВАН.
Клиентът, който е извършил поръчката се задължава да освободи пратката си в срок от 7 дни от нейното пристигане в офиса на Еконт. В случаите, когато не вземете поръчката си в рамките на 7 дни от куриер, всеки следващ ден се таксува престой (магазинаж) от 4.80лв. (с ДДС) според тарифата на куриерската фирма. Желанието за задържане на пратката след седмия ден трябва да бъде писмено заявено от клиента.
Моля обърнете внимание, че след като завършите поръчката си тя се предава на куриерската фирма максимално бързо и не може да бъде спряна. При отказ на вече изпратена поръчка Вие дължите доставките на куриерската фирма в двете посоки.
Запазваме си правото при непредвидени обстоятелства да доставим Вашите продукти в различен срок от упоменатия поради причини, за които ще бъдете информирани своевременно.
При настъпване на рекламационно събитие клиента трябва да ни уведоми незабавно в писмен вид на e-mail: shop@tehnikata.com
В случай че откаже да заплати дължимата сума за поръчаната стока и нейната доставка, дължимата сума по изпращането и връщането на стоката ще му бъде потърсена по съдебен ред с всички произтичащи от това последици – осъждането ще доведе до заплащане освен на дължимите за поръчката суми и направените разноски по делото: държавни такси, адвокатски възнаграждения, депозити за вещи лица, разноски на частен съдебен изпълнител и др.

12. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ:
Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Стоки и Услуги, други търговски дейности, рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.
Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на www.tehnikata.com и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени без териториално и/или времево ограничение от www.tehnikata.com за дейности като, но не само, търговски дейности, за промоции на продуктите и услугите, маркетинг, реклама, за медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на потребителя. Също така, Купувачът си дава изричното и недвусмислено съгласие тези данни да могат да бъдат прехвърляни на и обработвани от www.tehnikata.com, негови свързани лица, партньори и други трети лица в страната и чужбина.
Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата относно обработката на личните данни и свободното им движение, съответно правото на информираност, правото да променя личните си данни, правото на възражение, правото да не бъдете подложени на еднолично решение, правото да се обърне към съда в случай на нарушение на правата му.
Всеки Клиент има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати на публикувания в сайта адрес, за да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработени или не, за което не дължи никаква такса.

13. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:
Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на Кал Ел ЕООД едностранно, без да уведомява за това потребителя. Ползвайки сайта Tehnikata.com, Вие изрично се съгласявате с направените промени.
В случай, че някое от условията на Настоящите общи условия за ползване на сайта стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част от Общите условия остава в сила.
По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
За допълнителна информация можете да се позовете към Закона за защита на потребителите ТУК
При нужда от решаване на потребителски спорове, можете да използвате следната онлайн платформа ТУК